• info@drmuratgul.com
  • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  • Pzt - Salı: 8:00 am - 17:00

Doç. Dr. Murat GÜL - Androloji

KVKK

1. AMAÇ VE KAPSAM

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubad Yerleşkesi Tıp Fakültesi E-Blok 1. Kat Ardıçlı, Akademi, Celal Bayar Cd. No:313, 42250 Selçuklu/Konya adresinde faaliyet gösteren Üroloji Uzmanı Doktor Murat Gül (aşağıdaki kısaca Hekim/Klinik/Muayenehane/işveren olarak ifade edilecektir) olarak, anayasal bir hak olarak düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak uygun olarak; faaliyetlerimizi yerine getirirken, herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu bağlamda KVKK’da yer alan gerekliliklerin yerine getirilmesine önem vermekteyiz.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası; yukarıdaki adreste faaliyet gösteren Üroloji Uzmanı Doktor Murat Gül tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması ile ilgili süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde; yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.
Bu çerçevede işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın (“Politika”) temel amacı; Hekim ve Muayenehanesinin benimsemiş olduğu kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamındaki kuralları, önlemleri, görev ve sorumlulukları metodolojik bir yaklaşımla ortaya koymak ve bu kapsamda kişisel verilerin korunmasına yönelik uyguladığımız önlemlerde şeffaflığı sağlamaktır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu Politika’nın uygulanmasında kullanılan terimler aşağıda yer verilen anlamları ifade ederler. Çalışanlar: Hekim ve Muayenehanesinin çalışanlarını ifade eder. İrtibat Kişisi: Hekim ve Muayenehanesi bünyesindeki kişisel veri işleme faaliyetlerini, KVK Politika ve Prosedürlerinin uygulanmasını bireysel bazda takip etmekle sorumlu olan kişidir. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Örneğin; ad, soyad, adres, telefon numarası, doğum tarihi, doğum yeri, göz rengi, T.C. kimlik numarası. Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. Örneğin; çalışan, ziyaretçi, müşteri, İlgilenen Kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Örneğin; elde etmek, kaydetmek, depolamak, değiştirmek, aktarmak.

KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

Hekim ve Muayenehanesi Kişisel verileri, KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Hekim ve Muayenehanesi yasal mevzuat hükümlerine, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kişisel verileri işler. Kişisel veri sahiplerine bilgilendirmede bulunur.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Hekim ve Muayenehanesi işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Hekim ve Muayenehanesi meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Hekim ve Muayenehanesi kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Hekim ve Muayenehanesi verdiği hizmet kapsamında belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için kişisel verileri işlemekte, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olmayan kişisel veriyi almak, işlemek ve saklamaktan kaçınır.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Hekim ve Muayenehanesi yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verileri saklamaktadır. Süre sonunda kişisel veriler silinmekte, anonim hale getirilmekte veya imha edilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI:

Hekim ve Muayenehanesi kişisel verileri işlerken 6698 sayılı KVKK hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şartlara uymaktadır:

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
Kişisel veriler ancak veri sahibinin/ilgili kişinin açık rızası ile işlenir. Bu doğrultuda hastalar konuya ilişkin bilgilendirilir, özgür iradeye dayalı açık rızaları alınır.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Hekim ve Muayenehanesi , 6698 sayılı KVKK ile belirtilen özel nitelikli kişisel verileri işlenmesinde belirtilen düzenlemelere uymaktadır.
KVKK “MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmıştır.
Hekim ve Muayenehanesi özel nitelikteki kişisel verileri ;
İlgilinin açık rızası ile işler,
Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4, 5 ve 6. maddeye uygun olarak ve Yönetmelik’in 5’inci, 7’inci, 9’uncu ve 10’uncu maddesi kapsamında düzenlenmesi ve aşağıda yer alan bilgileri içermesi zorunlu olan Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak gerçek kişilere ait kişisel verileri işlemektedir.
1-Veri kategorisi
2-Kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi
3-Aktarılan alıcı/alıcı grupları
4-Veri konusu kişi grupları
5-Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi
6-Yabancı ülkelere aktarım
7-Veri güvenliğine ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler

7. HEKİM VE MUAYENEHANESİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Hekim ve Muayenehanesi tarafından kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Hekim ve Muayenehanesi tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler Hekim ve Muayenehanesi tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,
- Kamu sağlığının korunması,
- Koruyucu hekimlik,
- Tıbbî teşhis,
- Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
- Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA MUHAFAZASI

Hekim ve Muayenehanesi kişisel verileri, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak şirketimizin faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Öncelikle kişisel verilerin saklanması için süre olup olmadığını inceler bu süreye uygun davranır. Yasal süre bulunmaması halinde gerekli süre belirlenerek kişisel veriler bu süreye uygun olarak saklanır. Süre bittiğinde kişisel veriler silinir, yok edilir, anonim hale getirilir.
Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir.
Bu kapsamda Hekim ve Muayenehanesi bünyesindeki ilgili birimlere gerekli eğitimleri vermekte, farkındalığı sağlamaktadır.

9. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Hekim ve Muayenehanesi kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Hekim ve Muayenehanesinin bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:
İdari Tedbirler
• Hekim ve Muayenehanesi Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar.
• İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde,Hekim ve Muayenehanesi , bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.
• Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşmeler, onam formlaır ve veri sahibi açık rıza formları yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
• Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

Teknik Tedbirler
• Hekim ve Muayenehanesi, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.
• Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
• Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KVKK11. MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 11. Maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri Hekim ve Muayenehanesi adresine başvurarak;
a-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b-Kişisel veri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
c- Kişisel verileri işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e- KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
ğ- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.


11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

“Aydınlatma Metni”
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubad Yerleşkesi Tıp Fakültesi E-Blok 1. Kat Ardıçlı, Akademi, Celal Bayar Cd. No:313, 42250 Selçuklu/Konya adresinde faaliyet gösteren Üroloji Uzmanı Murat Gül ve çalıştığı/işlettiği Muayenehane/Klinik (Aşağıda kısaca Hekim/Muayenehane/Klinik/ İşveren olarak ifade edilecektir.) olarak , Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecek olup anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Yasal mevzuat kapsamında Hekim – Hasta ilişkisinin kurulması, sizlere hasta yararı ve kamu sağlığı doğrultusunda sağlık hizmeti (teşhis, tedavi, bakım hizmetleri vb.) sunabilmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydederek arşivlerimizde saklayacağımızı, işleyeceğimizi, -Hususi Hastaneler Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği, Hasta Hakları Yönetmeliği ve diğer mevzuat kapsamında Kliniğimiz olarak sizlere sağlık hizmeti sunabilmemiz için hizmet sunulan hastanın bilgilerini tespit için kimlik, adres, telefon, tıbbi öykü ve diğer gerekli tüm bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tıbbi hasta dosyasında bulunmak üzere tüm kayıt ve belgeleri düzenlemekle yükümlü olduğumuzu, -Kamu sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetleri amacıyla TC Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sağlık sigortanızı kullanmanız halinde sigorta şirketiniz başta olmak ancak bu kurumlar ile sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi, yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan e-nabız ve benzeri sistemler kapsamında talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişiler ile paylaşılacağını bildiririz.

12. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Hekim – Hasta ilişkisinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, size sunabileceğimiz hizmetlerde kullanmak; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve kişisel sağlık verileri de dahil diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesini artırabilmek, talep edilen / diğer ürün / hizmetleri sunabilmek ve özel nitelikli kişisel verileriniz sözleşme ilişkisi içinde iletişim, bilgi verme ve benzer süreçler nedeniyle işlenmektedir.
Kan grubunuz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, enabız bilgileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, reçete bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız, vücut analiz ve ölüm bilgileriniz ile tarafınıza uygulanacak tedavi ve uygulamalar için gerekli diğer sağlık verileriniz ve diğer kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, koruyucu hekimlik, muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, sağlık turizmi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, sağlık turizmi çerçevesinde gelen hastaların/danışanların transfer, konaklama, tercüman hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yeniliklerin duyurulabilmesi, uygulanan tıbbi işlem hakkında 3. Kişileri bilgilendirebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, iş yeri güvenliğini sağlayabilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek işlenmektedir.
Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, tarafınıza uygulanacak muayene, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve medikal uygulamaların gerçekleştirilebilmesi ve tedavinize ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, tıbbi tedavinizde hizmet verecek olan Hekime ve muayenehaneye yüklenen yasal yükümlülükler gereği gibi yerine getirilemeyecek ve tedaviniz ve/veya iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülemeyecektir.
Kişisel verilerinizin işlenebileceği diğer kapsamlar şunlardır, İK operasyonları, Muayenehane içi operasyonları, Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler, Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi, müşteri yönetimi, müşteri memnuniyeti, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası, Muayenehane içi eğitim programlarının planlanması ve icrası, Muayenehane İşyeri Güvenliği, İşçi ve İş Sağlığı Güvenliği Korunması, Satış sonrası hizmetlerinin ifası, Teknik Servis Hizmetlerinin İcrası, Bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, her türlü hizmetsel ve ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması, Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması, Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi, Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması, Muayenehane faaliyetleri gerekleri nedeniyle faydalanılması. Kimlik teyidi, Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi, Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması, Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması, seyahat planlamalarının yapılabilmesi. Çalışan adayları bakımından: Açık pozisyonlara uygunluğun değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi, planlanması. Faaliyet alanı kapsamında yapılan, yarışma, organizasyon, fuar, çalışma ve diğer etkinliklerde elde edilen Muayenehane ve Çalışanlarına, standlarına ait görsel ve işitsel verilerin, işin geliştirilmesi ve paylaşılması amacına yönelik olarak yayınlanması, Bayi zincirinde Bayi işleyiş ve politikalarının uyumlu hale getirilmesi,Y asal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Muayenehane finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, Hukuk işlerinin icrası/takibi,Z iyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi. Çalışanların makine ve ekipman kullanımlarının planlanması, icrası Satış işlemlerinin planlanması, icrası Tedarik İşlemlerinin planlanması, icrası Tahsilat işlemlerinin planlanması, icrası, Klinik internet, ortak ağ, bilgisayar kullanımlarının kanunlara uygun şekilde kullanımının planlanması icrası , Muayenehane fuar, faaliyet, sosyal projeler, ürün ve kurumsal tanıtımının planlanması, icrası,
Anılan amaçlar bilgilendirme amaçlı olup, Muayenehanenin/kliniğin gelecekteki işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başkaca eklenebilecekler yapılacak güncellemelerle duyurulacaktır.
Kişisel Verileriniz, sunulan sağlık hizmetine bağlı olarak;
• Muayene ve tedavi amacıyla Hekim ve Muayenehanesine gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sağlık raporlarınız ve sağlık verilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,
• Hekim ve Muayenehane tarafından uygulayacağı tedaviye ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,
• Hekim Muayenehaneye ait kurumsal web sitesi üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,
• Hekim ve Muayenehaneye ait kurumsal e-posta adresine göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,
• Hekim Muayenehane içinde tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında kayıt altına alınan fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,

Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; Hekim ve Muayenehane tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook v.s.) kullanarak Hekim ve Muayenehanesine gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla,
• Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan Hekim ve Muayenehanesine ait profil hesaplarına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,
• Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesapları (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin,google vs.) üzerinden Hekim ve Muuayenehanenin yaptığı tanıtım ve reklamlarda yer alan “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz vasıtasıyla, işlenmektedir.

KVKK’nın 5/2. maddesinde kişisel verinin hukuka uygun işlenmesinin mümkün kılan istisnalar düzenlenmiştir. Muayenehane bu doğrultuda açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan (istisnalar) birinin varlığı durumunda da kişisel verileri işleyebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.
Bunlar: Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması, Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması, Kliniğin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi, Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi, Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Muayenehanenin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması halleridir.

13. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR:


Yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kamu kurum ve kuruluşlarla özel kamu kurum ve kuruluşlar, hekim ve muayenehanesinin anlaşmalı olduğu poliklinik ve tıbbi laboratuvar ve konsültasyon halinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardır. Özel nitelikli kişisel veriler ise, gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınan ve tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek ve sigorta ve finans faaliyetlerini yürütmek ve sigorta ve finans hizmetlerini yerine getirmek üzere hizmet alınan yurt içi ve dışında bulunan yerlere aktarılabilir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.
6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle, Hekim ve muayenehanesi tarafından muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütülmesi, geliştirmesi, gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, sağlık turizmi mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sağlık turizmi çerçevesinde gelen hastaların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerinin planlanması, hastalar ile iletişim kurulması, kontrol randevu süreçlerinin yönetilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik ve ticari güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sunulan tıbbi hizmetlerin tanıtılması amaçlarıyla; amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu ölçüde, gerekli gizlilik sözleşmeleri akdedilerek ve mevzuat uyarınca gerekli tüm idari ve teknik güvenlik tedbirleri sağlanmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.
Bu kapsamda, Hekim ve Muayenehanesi tarafından işlenen Kişisel Verileriniz;
• Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere,
• Sigortalı Çalışanlarına,
• Tedarikçilerine,
• Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri
• Hukuk Danışmanı
• Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları
• “Klinik Yönetimi Yazılım” Hizmeti Sağlayıcısı
• Web Danışmanı
• Tercümanlar
• Veri Koruma Görevlisi
• IT Danışmanı
• Turizm Acentaları
• Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
• Yargı Makamlarına aktarılacaktır.

14. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; internet sitemize gönderilen sorular, mesajlar, telefonla yapılan aramalar, gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
Elde ettiğimiz kişisel veriler, Hekim ve Muayenehanesinin faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında hekim ve Muayenehanesi tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Hekim ve Muayenehanesi tarafından resen yahut veri sahibinin talebi ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.
Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, kanunun buna cevaz vermesi şartıyla işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

15. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Muayenehane, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). Maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır: Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

16. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

Muayenehanenin tesis ve işletmelerinin genel ve hizmetsel güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmaktadır.


17. İŞ ORTAKLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Muayenehane, tıbbi laboratuvar, ürün alım/satım tedarikçisi gibi iş ortakları ile kurmuş olduğu faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında, iş ortakların çalışanlarına ilişkin kişisel verileri, işin yerine getirilmesi için zorunlu olması ya da yasada belirtilen amaçlar ile hizmet faaliyetinin işleyişinin sağlanabilmesi, insan kaynakları amaç ve politikalarının yerine getirilebilmesi, karşılıklı çalışmanın hukuki ve ticari güvenliğinin yerine getirilmesi amacıyla işleyebilmektedir.


18. BAŞVURU USULÜ VE HAKLAR


KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini Muayenehanemizden talep etme hakkına sahip olduğunuzu bildiririz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Muayenehane için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Kişisel Veri Hakkı Sahipleri belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğinde belirtilen yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilir.

Başvuru Hakkının İstisnaları KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16.ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
• Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

19. RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, Hekim ve Muayenehanesinin gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında Hekim ve Muayenehanesi tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.